Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. j., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152282, NIP: 6321816464.

UWAGA: Niektóre Towary w Sklepie stanowią środki ochrony roślin w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz Rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.). Stroną Zamówienia lub Umowy sprzedaży środków ochrony roślin mogą być wyłącznie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

DEFINICJE

Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, lub składa Zamówienie, lub zawiera umowę sprzedaży bez rejestracji, lub zawiera umowę sprzedaży z poziomu zarejestrowanego konta;

Konsument - oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca - oznacza  oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin;

Sklep - oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: www.best4pest.eu

Sprzedający - oznacza Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. j., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152282, NIP: 6321816464;

Towar - oznacza produkt zaprezentowany w Sklepie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym lub produkt, który jest przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem;

Umowa sprzedaży - oznacza dwustronne oświadczenie woli Klienta i Sprzedającego co do nabycia Towaru. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia otrzymania płatności przez Sprzedającego;

Zamówienie - oznacza oświadczenie Klienta co do woli zawarcia umowy sprzedaży określonego Towaru/Towarów, ich ilości, ceny, sposobu płatności, sposobu dostawy zawierające również dane potrzebne do realizacji umowy sprzedaży. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep prowadzony jest przez Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. j., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152282, NIP: 6321816464.
 2. Sklep przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
 3. Sprzedający jest właścicielem Sklepu i przysługują mu wszelkie prawa do Sklepu, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawo do domeny internetowej, a także do treści prezentowanych w Sklepie, z wyłączeniem zdjęć i znaków towarowych pochodzących lub należących do podmiotów trzecich.
 4. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie elementów Sklepu w jakiejkolwiek formie.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest: adres e-mail, komputer lub urządzenie mobilne, aktualna aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługujących protokół JavaScript oraz pliki Cookies, dostęp do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym, np. naruszających prawa i wolności osób trzecich.
 7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

KONTO KLIENTA

 1. W celu utworzenia indywidualnego konta, Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji w Sklepie.
 2. Rejestracja nie jest niezbędna do dokonania zakupu Towaru w Sklepie.
 3. W toku rejestracji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Sprzedającego oraz potwierdzenia zapoznania się z ich treścią poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w procesie rejestracji.
 4. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Sprzedający niezwłocznie przesyła potwierdzenie Rejestracji konta przez Sprzedającego. Potwierdzenie przesyłane jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego konta i dokonywania zmian danych podanych w procesie rejestracji.
 5. Klient może posiadać wyłącznie jedno konto w Sklepie.
 6. Założenie i prowadzenie konta Klienta jest bezpłatne.
 7. Konto Klienta zostaje założone na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość usunięcia konta w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprzez wystąpienie ze stosownym żądaniem do Sprzedającego.

ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem następuje poprzez uprzednie złożenie Zamówienia w Sklepie.
 2. Złożyć Zamówienie mogą zarówno osoby posiadające konto Klienta, jak i osoby nieposiadające konta Klienta.
 3. Złożenie Zamówienia polega na dokonaniu przez Klienta określonego Towaru i jego ilości za cenę wskazaną w Sklepie, dodaniu go do koszyka, wyborze metody płatności oraz metody dostawy. Następnie, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”. Dokonanie zapłaty jest niezbędne do skutecznego złożenia Zamówienia.
 4. W przypadku, gdy zamawiany Towar stanowi środek ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin, złożyć Zamówienie oraz stroną umowy sprzedaży mogą być jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin. Klient potwierdza okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym poprzez złożenie oświadczenia w momencie składania Zamówienia.
 5. Cena Towaru uwidoczniona jest przy każdym Towarze i uwzględnia ona wszystkie należne podatki (cena brutto). Informacje o kosztach dostawy dostępne są w Sklepie.
 6. Łączna kwota, do zapłaty której zobowiązany jest Klient na rzecz Sprzedającego widoczna jest w momencie składania Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przesłania Klientowi potwierdzenia wpływu środków na rachunek Sprzedającego.
 8. W przypadku, gdyby realizacja Zamówienia była dłuższa niż czas wskazany na stronie Towaru, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

PŁATNOŚĆ

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   • przelew bankowy za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Przelewy24
   • system płatności mobilnych BLIK,
   • przelew na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. W przypadku wyboru metody przelewu bankowego za pośrednictwem dostawcy płatności, Klient zostaje przeniesiony na stronę dostawcy, za pośrednictwem której może dokonać płatności.
 3. W przypadku wyboru metody przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedającego, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, w której wskazany zostaje rachunek bankowy Sprzedającego, na który należy dokonać zapłaty.
 4. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz wpływu środków na rachunek Sprzedającego.
 5. Termin na dokonanie płatności przez Klienta wynosi … dni. W razie niedokonania płatności we wskazanym terminie, Zamówienie zostanie anulowane.

 

DOSTAWA

 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin dostawy to 3-5 dni roboczych. Termin dostawy obejmuje czas niezbędny do skompletowania Zamówienia powiększony o czas wysyłki.
 3. Towar dostarczany jest Klientowi na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
   • Paczkomaty InPost,
   • Kurier InPost.
 5. Sprzedający przesyła Klientowi potwierdzenie nadania Towaru wraz z numerem przesyłki umożliwiającym jej śledzenie.
 6. Po dokonaniu dostawy, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu dostarczanego Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju (np. w obecności kuriera). W razie stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki, Klient uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu kurierowi i żądania sporządzenia odpowiedniego protokołu.

REKLAMACJE

 1. Sprzedający ponosi względem Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne rzeczy sprzedanej (Towaru).
 2. Szczegółowe zasady dotyczące reklamacji Towaru określają przepisy ustawy o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży.
 3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Klienta nie posiadającego statusu Konsumenta jest wyłączona.
 4. Reklamacje dotyczące zakupionego Towaru należy złożyć na przykład na adres e-mail sekretariat@bestpest.com.pl lub w drodze korespondencji kierowanej na adres Sprzedającego w treści wiadomości wskazując: a) Towar, którego dotyczy reklamacja (numer Zamówienia), b) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji (w szczególności rodzaj oraz data wystąpienia nieprawidłowości), c) żądanie związane w związku z wadą, tj. usunięcie wady, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, d) dane kontaktowe Klienta.
 5. Do reklamacji mogą zostać dołączone inne dowody, np. zdjęcia.
 6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać na adres Sprzedającego w sposób umożliwiający identyfikację, że jest to Towar podlegający reklamacji.
 7. Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany w ten sam sposób, w jaki reklamacja została złożona.
 8. Nieustosunkowanie się do treści reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania jest równoznaczne z jej uznaniem za zasadną.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyn.
 2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna bieg w dniu doręczenia Towaru Klientowi.
 3. Klient realizuje prawo odstąpienia od umowy poprzez poinformowanie Sprzedającego o odstąpieniu od umowy przesyłając Sprzedającemu, w drodze wiadomości e-mail, formularz odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Sprzedający potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w drodze wiadomości skierowanej na adres e-mail Klienta, z którego otrzymane zostało oświadczenie.
 5. Po odstąpieniu, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, wystarczające jest odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru- w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli zwracany Sprzedającemu Towar jest niekompletny lub nosi ślady użytkowania (zużycia) w zakresie wykraczającym poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedający ma prawo do obniżenia zwracanej Klientowi kwoty o równowartość Towaru niekompletnego/zużytego.
 8. W przypadku dostarczenia Towaru w sposób inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W takich przypadkach, Sprzedający zwraca Klientowi kwotę stanowiącą równowartość najtańszego sposobu dostawy.
 9. W związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, w jaki została ona dokonana przez Klienta.
 11. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 12. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po upływie 14-dniowego terminu nie wywołuje skutków prawnych.
 13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klientów nie posiadających statusu Konsumenta jest wyłączone. 

KONTAKT

Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest:

 • pod adresem e-mail: sekretariat@bestpest.com.pl oraz pod numerem telefonu:
 • +48 32 617 75 71,
 • pod adresem: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. j., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno,

Poza powyższym, Klient jest uprawniony do podejmowania kontaktu na wszelkie prawem przewidziane sposoby.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w ramach procesu rejestracji, składania Zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Sprzedający.
 2. Kontakt ze Administratorem danych osobowych możliwy jest:
    • pod adresem e-mail: biuro@bestpest.com.pl oraz pod numerem telefonu: 32 617 75 71,
    • pod adresem: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. j., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach: realizacja Zamówienia, świadczenie przez Sprzedającego usługi drogą elektroniczną, realizacji Zamówienia, realizacji umowy sprzedaży, dokonywanie rozliczeń w ramach zawartej umowy sprzedaży, realizacja obowiązków w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizacja obowiązków podatkowych, realizacja obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości.
 4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią:
  1. prawnie uzasadniony interes administratora,
  2. niezbędność do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży,
  3. dobrowolnie wyrażona przez Klienta zgoda.
 5. Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych odbywa się na podstawie odrębnej zgody, która może być wycofana przez Klienta w każdym czasie.
 6. Dane przekazywane są przez Klienta dobrowolnie, jednak niewskazanie określonych danych może uniemożliwić rejestrację i założenie konta Klienta oraz uniemożliwić złożenie i realizację Zamówienia (w przypadku składania Zamówienia bez rejestracji konta Klienta).
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. otrzymania kopii danych,
  4. żądania usunięcia danych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 9. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 10. Zgromadzone dane osobowe Klienta mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom publicznym, organom ścigania oraz innym podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być w szczególności podmioty realizujące na rzecz Sprzedającego usługi informatyczne, płatnicze, księgowe, prawne, doradcze, a także realizujące dostawy.

ZMIANY W REGULAMINIE

   1. Sprzedający zastrzega sobie do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, jeśli potrzeba taka wynika w szczególności z ważnych okoliczności, tj. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dodania nowych towarów lub usług w Sklepie(w zakresie, w jakim wpływają one na realizację Regulaminu).
   2. Klient jest związany treścią nowego Regulaminu, jeśli spełnione zostały wymagania określone w art. 384 k.c. oraz 384 [1] k.c., został powiadomiony o nadchodzących zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
   3. Powiadomienie o zmianach w Regulaminie dokonywane jest w drodze wiadomości e-mail kierowanej na adres wskazany przez Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.best4pest.eu/pages/regulamin-sklepu-internetowego-best-pest
  2. W razie sporu ze Sprzedającym, Klient jest uprawniony do skorzystania z polubownych sposobów dochodzenia roszczeń, np. w formie mediacji. Listy stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych przekazywane i udostępniane są np. przez prezesów właściwych sądów okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Powyższe nie wyłącza innych dopuszczalnych prawem metod rozwiązywania sporów.
  3. Regulamin oraz umowy zawierane za jego pośrednictwem podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji polskich sądów.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.