PROAGRO 125 SL - 250ml - BEST-PEST

PROAGRO 125 SL+ 250 ml

Cena obniżona89,99 zł
Ilość:

PROAGRO 125 SL+ - 250ml to wydajny środek owadobójczy, skuteczny w zwalczaniu owadów latających. Doskonały do zastosowania w różnych obiektach, od domów po przemysł spożywczy. Oferuje długotrwałą ochronę na tarasach, balkonach i innych powierzchniach utwardzonych.


Substancja czynna:
- Imidakloprid – 100g / l
- Cypermetryna – 25g / l
- Praletryna – 1g / l

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Acute Tox. 4 
Toksyczność ostra, doustna, kategoria zagrożenia 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zagrożenia dla środowiska:

Aquatic Acute 1 Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kategoria zagrożenia ostrego. Toksyczność ostra, kat.1.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1 Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kategoria zagrożenia długotrwałego. Toksyczność przewlekła, kat.1.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.