KOMAROPREN PBO - 1l - BEST-PEST

KOMAROPREN PBO 1 l

Cena obniżona380,00 zł
Ilość:

KOMAROPREN PBO to skoncentrowany preparat do zwalczania komarów, który można używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Idealny na terenach popowodziowych, ogrodach czy parkach. Bezpieczny i skuteczny, KOMAROPREN PBO to doskonałe rozwiązanie na komary, zapewniające komfort i ochronę przed
tymi uciążliwymi owadami.


Substancja czynna:
- Etofenproks - 100 g/ l
- Butotlenek piperonylu/ PBO – 200 g/ l

 

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
 Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 (Skin Irrit. 2) H315 Działa drażniąco na skórę. Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1 (Skin Sens. 1) H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1 (Eye Dam. 1) H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią (Lact.) H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

Zagrożenia dla środowiska: Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre, kat.1. (Aquatic Acute 1) H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe, kat.1. (Aquatic Chronic 1) H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.