PENTA 250 FORTE+ - 1l - BEST-PEST

PENTA 250 FORTE+ 1 l

Cena obniżona489,50 zł
Ilość:

PENTA 250 FORTE+ 1L to skuteczny środek owadobójczy do walki z muchami i innymi owadami biegającymi i latającymi. Idealny do zastosowania w domach, biurach, obiektach handlowych i innych pomieszczeniach. Zawiesina do rozcieńczania z wodą gwarantuje efektywne i bezpieczne użytkowanie. Jedyny preparat owadobójczy w Unii Europejskiej, który posiada 20% stężenie imidachoprydu. 


Substancja czynna
– Imidachlopryd – 200 g/ l
– Cypermetryna – 50 g/ l
– Praletryna – 0,01 g/ l

 

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produkt nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.

Zagrożenia dla zdrowia:
Toksyczność ostra, doustna, kat. zagrożenia 4. (Acute tox.4)
H302 Działa szkodliwie po połknięciu

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre, kat.1. (Aquatic Acute 1) H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe, kat.1. (Aquatic Chronic 1) H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.