PENTA 250 FORTE+ - 500ml - BEST-PEST

PENTA 250 FORTE+ 500 ml

Cena obniżona288,00 zł
Ilość:

PENTA 250 FORTE+ w wersji 500ml, to niezawodne rozwiązanie dla osób pragnących pozbyć się owadów biegających i latających. Idealne do użycia w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, obiektach handlowych, a także przemysłowych. Nasz preparat owadobójczy to gwarancja efektywnego działania. Jedyny preparat owadobójczy w Unii Europejskiej, który posiada 20% stężenie imidachoprydu. 


Substancja czynna
– Imidachlopryd – 200 g/ l
– Cypermetryna – 50 g/ l
– Praletryna – 0,01 g/ l

 

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produkt nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.

Zagrożenia dla zdrowia:
Toksyczność ostra, doustna, kat. zagrożenia 4. (Acute tox.4)
H302 Działa szkodliwie po połknięciu

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre, kat.1. (Aquatic Acute 1) H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe, kat.1. (Aquatic Chronic 1) H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.