PROAGRO 125 SL - 500ml - BEST-PEST

PROAGRO 125 SL+ 500 ml

Cena obniżona162,00 zł
Ilość:

Oferując jeszcze większą pojemność, PROAGRO 125 SL+ - 500ml zapewnia skuteczne zwalczanie owadów latających na dużą skalę. Można go bezpiecznie stosować we wszystkich rodzajach budynków, a także na terenach przyległych. Jego skoncentrowana formuła oferuje długotrwałą ochronę przed szkodnikami.


Substancja czynna:
- Imidakloprid – 100g / l
- Cypermetryna – 25g / l
- Praletryna – 1g / l

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Acute Tox. 4 
Toksyczność ostra, doustna, kategoria zagrożenia 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zagrożenia dla środowiska:

Aquatic Acute 1 Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kategoria zagrożenia ostrego. Toksyczność ostra, kat.1.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1 Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kategoria zagrożenia długotrwałego. Toksyczność przewlekła, kat.1.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.