SILPEST adiuwant 250 ml

SILPEST adiuwant 250 ml

Cena obniżona29,00 zł
Ilość:

SILPEST Adiuwant w pojemności 250 ml to niezawodne wsparcie dla środków ochrony roślin i nawozów dolistnych. Obniżając napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, preparat zapewnia doskonałe zwilżenie liści, co przekłada się na lepsze wnikanie roztworu do rośliny. SILPEST jest polecany przede wszystkim do użycia z herbicydami na bazie soli słabych kwasów, jednak jego zastosowanie jest efektywne również z fungicydami i insektycydami. Poprzez znakomite pokrycie opryskiwanych części roślin cieczą użytkową, adiuwant zwiększa skuteczność stosowanych środków. Dodatkowo, SILPEST pozwala zredukować zużycie wody do oprysku nawet o połowę, co przekłada się na oszczędności dla użytkowników.


Zawiera:
- tlenek polialkilenu heptametylotrisiloksan i eter metylowy alliloksypolietylenoglikolu – 250 g/ l

 

Zagrożenia fizykochemiczne: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 (Eye Irrit. 2), H319 Działa drażniąco na oczy.

Zagrożenia dla środowiska: Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe, kat.3. (Aquatic Chronic 3), H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.